سلام و درود؛ اوقات به خیر، اتفاقا من هم بدنبال این ترانه از استاد مهرداد کاظمی هستم، بله با اطمینان میگویم کار استاد کاظمی هست.