ببخشین من یه سه چهار خطی که مینویسم دیگه ادامه پیدا نمیکنه انگار ظرفیت صفحه که تموم میشه دیگه نمیره صفحه بعد !
چیکار کنم؟