با توجه به این که لینک البوم پاک شده به زودی البوم قانون زنده یاد استاد سیمین اقارضی رو برای دوستان اپلود میکنم