اتفاقا برای خودمم جای سواله که چرا باید دسته انحنا پیدا کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟