دوستان کسی استاد قوی گیتار الکتریک شیراز میشناسه؟
بیشتر بلوزی باشه روحیاتش :دی