دوستان کسی واقعا راهی نداره برای باز شدن اين کانال؟
هیچ کاری نمیشه کرد؟
سافت کمی چیزی نیست؟