نت تصنیف شد زمین مست استاد تجویدی را لازم دارم . با تشکر