یهو پریدی توی انجمن و میگی „گفتین or700 سمپل میگیره”!

کی و توی کدوم تاپیک چنین حرفی زده؟

اس900 و or700 هیچ کدوم سمپل نمی گیرن