برای دانلود اول عضو باید بشی. کلی کار داره. بعد بگردی به بدبختی پیدا کنی. بعد که دانلود میخوای بکنی نمیشه. بعد میگن چرا پیشرفت نمیکنیم.