روا نبود که اینجوری ، از دلِ تو جا بمونم

روا نبود ، با اینهمه ، تنهایی تنها بمونم


حیف دلم که پیشِ تو ، موند و به هیشکی دل نبست

حیف دلِ صبورِ من ، که عاشقت بوده و هـــــــست